Thành viên

Female director

Ms. Trịnh Vĩnh Tâm

Mobile Phone: (84-8) 3297 242